Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Maatstaf onderzoek rechtsmacht conservatoir vreemdelingenbeslag

door REDACTIE CASSATIEBLOG 18-04-2019 HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:566 De criteria voor het aannemen van rechtsmacht op grond van art. 10 jo. 767 Rv (“forum arresti“) zijn als volgt: (i) De voorzieningenrechter heeft op grond van art. 765 Rv verlof verleend tot het leggen van conservatoir vreemdelingenbeslag en er is met gebruikmaking van dat beslagverlof daadwerkelijk beslag gelegd; (ii) […] »»
Cassatieblog

Opnieuw: wat is een (voldoende kenbare) grief?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-04-2019 HR 5 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:505 Grieven zijn alle gronden die appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak behoort te worden vernietigd, ook zonder dat zij door appellant (expliciet) als (genummerde) grief worden aangeduid. Daarbij kan van belang zijn hoe de wederpartij de processtukken van appellant heeft begrepen. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad […] »»
Cassatieblog

Recht op contra-expertise in geval van uithuisplaatsing

door REDACTIE CASSATIEBLOG 15-04-2019 HR 12 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:575 Naar aanleiding van het verzoek van de moeder om een nader onderzoek door een deskundige te gelasten, had het hof moeten onderzoeken of dit op art. 810a lid 2 Rv gebaseerde verzoek voldoende concreet en ter zake dienend was, en zo ja, of het belang van de kinderen zich tegen […] »»
Cassatieblog

Kwade trouw ontvanger van een betaling

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-04-2019 HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:506 Van kwade trouw in de zin van art. 6:205 BW is pas sprake is als de ontvanger wist of vermoedde dat de betaling niet verschuldigd was. Of de ontvanger te kwader trouw is moet bepaald worden aan de hand van de subjectieve kennis van de ontvanger ten tijde van de […] »»
Cassatieblog

Gezichtspunten voor aanmerken CAO-voorziening als gelijkwaardige voorziening

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-04-2019 HR 29 maart 2019 ECLI:NL:HR:2019:449 (1) De Hoge Raad geeft ten overvloede een aantal gezichtspunten waaraan voor de kwalificatie als ‘gelijkwaardige voorziening’ betekenis kan toekomen; (2) Blijkens art. 7:673b BW is de werkgever geen transitievergoeding (art. 7:673 BW) verschuldigd, indien in de tussen partijen geldende cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. De omstandigheid dat een […] »»