Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Een faillissementsaanvraag kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248 BW

door REDACTIE CASSATIEBLOG 17-01-2019 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370 Het in strijd met art. 2:246 BW aanvragen van het faillissement van de vennootschap kan onder omstandigheden tevens de belangen van de gezamenlijke schuldeisers schaden en op die grond aangemerkt worden als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:248 lid 1 BW. Achtergrond Het gaat in deze zaak om de vraag of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap door haar bestuurder i »»
Cassatieblog

Reikwijdte coulancebepaling art. 485a lid 2 Rv

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-01-2019 HR 21-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2422 Een schuldeiser als bedoeld in art. 482, tweede lid Rv, kan zijn vordering ook nog na de in dat artikel bedoelde termijn aanmelden mits hij daarbij een redelijk belang heeft en hij de daardoor veroorzaakte kosten en schade voor zijn rekening neemt en deze tot een door de rechter-commissaris voorlopig te begroten bedrag onverwijld stort bij de bewaarder van de executieopbrengst. Dat geldt tot het moment van slui »»
Cassatieblog

Cassatietermijn 8 dagen bij beschikking kantonrechter op verzet ex artikel 4:218 lid 3 BW

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-01-2019 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2393 Er staat geen hoger beroep open tegen een beschikking van de kantonrechter op een verzet tegen een uitdelingslijst van een nalatenschap (ex artikel 4:218 lid 3 BW). Op grond van artikel 4:218 lid 5 BW juncto artikel 187 lid 1 Fw moet er binnen 8 dagen cassatieberoep tegen een dergelijke beschikking worden ingesteld. Het feit dat in artikel 4:218 lid 5 BW is opgenomen dat de in de Faillissementswet opgenom »»
Cassatieblog

Op Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-01-2019 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2396 De Hoge Raad oordeelt over een eerder door hem gewezen arrest: (1) Op de Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen; (2) De enkele stelling dat de rechter de bedoelde verplichting niet is nagekomen, volstaat niet voor het vestigen van staatsaansprakelijkheid; (3) Nu de wet geen andere cassatierechter kent, en gelet op de samenstelling van de zetel die dit arrest heeft gewez »»
Cassatieblog

Wie alleen aanvulling (art. 32 Rv) wil, kan geen cassatieberoep instellen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 07-01-2019 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2369 Een cassatieberoep waarin alleen wordt geklaagd over niet beslissen over een deel van het gevorderde, is op grond van art. 399 Rv niet-ontvankelijk. Zijn in cassatie ook andere klachten aan de orde gesteld, dan bestaat voor niet-ontvankelijkheid op die grond geen aanleiding. Volgens art. 399 Rv staat cassatieberoep “niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de »»