Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Cassatieblog

Vanaf welk moment is een bestuursorgaan aansprakelijk voor een onrechtmatig besluit?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 21-03-2019 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:353 (eiseressen/gemeente Den Haag) In deze zaak had een gemeente ten onrechte een bouwvergunning (fase I) geweigerd. De aanvraag was niet in strijd met het bestemmingsplan en de gemeente had buiten de daarvoor geldende beslistermijn beslist. Daardoor was de vergunning van rechtswege op dat moment verleend. De ABRvS stelde daarom vast dat het weigeringsbesluit onrechtmatig was. In deze procedure vorderde de aanvra »»
Cassatieblog

Causaal verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade?

door REDACTIE CASSATIEBLOG 21-03-2019 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:354 Of sprake is van een condicio sine qua non-verband tussen het onrechtmatige besluit en de gestelde schade, moet worden vastgesteld door de situatie zoals zij zich in werkelijkheid heeft voorgedaan te vergelijken met de hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als de onrechtmatige gedraging achterwege was gebleven. Achtergrond Het gaat in deze zaak om de vraag of eiseressen tot cassatie, gezamenli »»
Cassatieblog

Onderzoek kan ook betrekking hebben op andere dan door OK vastgestelde redenen tot twijfel

door REDACTIE CASSATIEBLOG 19-03-2019 HR 8 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:316 (MHS/Bab c.s.) Het door de ondernemingskamer te bevelen onderzoek hoeft niet beperkt te blijven tot de bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken die de ondernemingskamer ten grondslag heeft gelegd aan haar oordeel dat blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Het staat de ondernemingskamer vrij de onderzoeker op te dragen of toe te staan om ook andere bezwaren in zijn onderzoek te »»
Cassatieblog

Ten onrechte afwijzing van verzoek om mondelinge behandeling ten overstaan van meervoudige kamer

door REDACTIE CASSATIEBLOG 14-03-2019 HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:271 Nu het doel van de door het hof bepaalde comparitie niet beperkt was tot het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking, maar dat de comparitie mede diende om partijen de gelegenheid te geven hun stellingen nader toe te lichten, en voor dat doel ook is benut, kan ’s hofs afwijzing van het verzoek van de werkgever een nadere mondelinge behandeling ten overstaan van de meervoudige kamer van he »»
Cassatieblog

Gefailleerde is geen procespartij meer als curator het geding heeft overgenomen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 08-03-2019 HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:274 Als een curator op grond van art. 27 lid 3 Fw het geding overneemt van een gefailleerde, wordt de gefailleerde buiten het geding gesteld. Dit betekent dat de gefailleerde geen procespartij meer is en dus ook geen cassatieberoep tegen een uitspraak van het hof kan instellen. De curator die het geding heeft overgenomen kan dat wel. Achtergrond In deze faillissementszaak gaat het kort gezegd om het volgende. »»